Algemene voorwaarden kinderen 

Algemeen

Mi-Coaching, gevestigd in Geleen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74760246 is een coachingspraktijk die begeleiding en coaching aanbied aan volwassenen, kinderen en hun ouders.

Art. 1. Definities

1.  De opdrachtnemer/ behandelaar/coach: Mi-Coaching onder leiding van Rebecca de Vries-Weeren.

2. De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van praktijk Mi-Coaching die betaalt en/of behandeld wordt door Mi-Coaching.

3. Incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van etherische oliën en/of samenstellingen daarvan, dan wel andere incidentele diensten die door de behandelaar/coach in opdracht van de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.

4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

5.  Kind: De minderjarige op wie de kindercoaching, in verband waarmee de behandelovereenkomst gesloten is, betrekking heeft.

Art. 2. Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Mi-Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek wordt de opdrachtgever/cliënt in kennis gesteld van deze algemene voorwaarden door de behandelaar/coach van Mi-Coaching. Daarnaast wordt er door de behandelaar/coach Mi-Coaching verwezen naar deze algemene voorwaarden.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/coach van Mi-Coaching en de opdrachtgever/cliënt.

3.   De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever/cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 3.1. Uitvoering en totstandkoming van de behandelovereenkomst – algemeen

1.     Een behandelovereenkomst komt tot stand door het maken van een schriftelijk afspraak (of schriftelijke afspraken). De overeenkomst kan uit een sessie, een traject of een workshop bestaan.

2.     De behandelovereenkomst wordt besproken en ondertekend voor aanvang van het coaching traject. Hierin staan rechten en plichten van beide partijen vermeld.

3.     De behandelaar/coach zal de sessies, trajecten of workshops naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.     Gezien de aard van de handeling van Mi-Coaching heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever toe. Zij kan nooit een resultaatverplichting hebben.

5.     Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, traject of workshop tijdig aan de behandelaar/coach worden medegedeeld.

6.     De behandelaar/coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.     Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie, traject of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Mi-Coaching en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

  Art.3.2. Uitvoering en totstandkoming van de behandelovereenkomst – kind – bijzondere voorwaarden

1.     De bepalingen genoemd in artikel 3.1 zijn ook van toepassing op deze bepaling.

a.     Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind.

b.     Indien dit nog mogelijk is dan draagt de opdrachtgevende/ gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mi-Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

2.       Bij de kinder- en jongeren coaching is de jeugdige de cliënt. Mi-Coaching handelt in dienst van de belangen van de jeugdige en zij handelt conform de bepalingen volgens de Rechten van het Kind.

3.     Het coaching traject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en jeugdige. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook op eigen initiatief op gesprek komen. Een coaching sessie duurt 45 minuten, tenzij anders overeengekomen.

4.     De opdrachtgever (de gezaghebbende) van Mi-Coaching dient tijdens coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

5.     Het traject wordt beëindigd in overleg met de jeugdige, de ouder(s) en coach. In het geval van veelvuldig afzeggen van de afspraken, kan Mi-Coaching besluiten om het coaching traject te beëindigen.

 Art. 4.1 Annuleringen

1.     Annuleringen van afspraken door opdrachtgever/cliënt dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

2.     Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

3.     Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:

·       Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

·       Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

·       Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 48 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen de 48 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.

·       De behandelaar/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip of annuleren. Dit zal hij uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.

·       Voorts is de behandelaar/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/coach kan worden gevergd.

 Art. 4.2 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Bij overmacht kan de therapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of andere zaken van de cliënt ten aanzien van de betreffende sessie.

Art. 5. Tarief

1.     Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie, traject of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief, ook genoemd op de website: www.micoaching.nl is inclusief BTW. ​

2.     Kort telefonisch overleg (max 15 min) is gratis. Als er meer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals hierboven beschreven gehanteerd worden.

3.     Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

4.     De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Art. 6. Betaling

1.     Bij een losse sessie geschied betaling contant of via een digitaal betalingsverzoek na afloop van de sessie op basis van een factuur. Bij trajecten en workshops ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand aan de eerste sessie of voorafgaand aan de startdatum van de workshop.

2.     Alle particuliere tarieven zijn inclusief BTW, zakelijk tarieven zijn exclusief BTW.

3.     Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

Art. 7.1 Geheimhouding kinderen

1.     Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandelovereenkomst van de opdrachtgever, het kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

2.     Tenzij het kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen opdrachtnemer en het kind ook richting opdrachtgever.

3.     Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.

 Art. 7.2 Geheimhouding volwassenen        

1.     Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

2.     In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, Mi-Coaching, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen, zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien Mi-Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van de opdrachtopnemer eisen.

Art. 8. Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van de sessie of tot het bedrag dat tot dan toe in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

2.     De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.

3.     Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

4.     De behandelaar/coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.     De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/coach aansprakelijk wil stellen.

6.     De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde etherische oliën. De behandelaar/coach zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische oliën.

7.     De opdrachtgever/cliënt is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode erna.

8.     Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.

9.     Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

 Art. 9. Klachten

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/coach, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Mi-Coaching is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.  

Art. 10. Geschillen

Op de dienstverlening van de behandelaar/coach is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mi-Coaching.